carlwolf
Last Activity:
Sep 25, 2018 at 2:06 AM
Joined:
Sep 22, 2018
Messages:
0
Likes Received:
0
Trophy Points:
0
Gender:
Female

Share This Page

carlwolf

New Member, Female

carlwolf was last seen:
Sep 25, 2018
  1. There are no messages on carlwolf's profile yet.
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Gender:
  Female
  <p>Một số quan niệm cho rằng, c&uacute;ng đầy th&aacute;ng n&ecirc;n được đặt tại vị tr&iacute; ch&iacute;nh giữa trong nh&agrave;. Cũng c&oacute; &yacute; kiến cho rằng, m&acirc;m lễ c&uacute;ng đầy th&aacute;ng cho b&eacute; phải được đặt tại vị tr&iacute; gần b&eacute; nằm. Vậy c&uacute;ng đầy th&aacute;ng c&oacute; &yacute; nghĩa cụ thể như thế n&agrave;o? C&uacute;ng đầy th&aacute;ng đặt ở đ&acirc;u? <a href="Kunena :: Topic: Day Thang Mua Gi (1/1) | Metalworks Studios">c&uacute;ng đầy th&aacute;ng cho b&eacute; trai đơn giản</a> C&ugrave;ng t&igrave;m hiểu qua b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.</p>
  <p><br /><strong>1. C&uacute;ng đầy th&aacute;ng c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;?</strong></p>
  <p><br />C&uacute;ng đầy th&aacute;ng, một nghi lễ đầu ti&ecirc;n v&agrave; cũng l&agrave; quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người sinh ra. Bởi theo cha &ocirc;ng ta, đ&acirc;y l&agrave; thời điểm ch&iacute;nh thức khẳng định sự tồn tại của đứa b&eacute; trong gia đ&igrave;nh d&ograve;ng họ v&agrave; gia ti&ecirc;n cũng như b&agrave;y tỏ l&ograve;ng cảm ơn đến c&aacute;c B&agrave; Mụ, Đức &Ocirc;ng đ&atilde; chở che, bao bọc đứa trẻ thật khỏe mạnh. Với &yacute; nghĩa quan trọng đ&oacute;, c&aacute;c &ocirc;ng b&agrave;, bố mẹ sẽ tổ chức lễ c&uacute;ng đầy th&aacute;ng cho trẻ. Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c bố mẹ thường chọn lịch &acirc;m v&agrave; phụ thuộc v&agrave;o giới t&iacute;nh của trẻ để lựa chọn ng&agrave;y tổ chức nghi lễ, thủ tục n&agrave;y cho b&eacute;. Nếu l&agrave; b&eacute; g&aacute;i, ng&agrave;y t&iacute;nh theo lịch &acirc;m sẽ được trừ đi một ng&agrave;y, với b&eacute; trai sẽ trừ đi 2 ng&agrave;y.</p>
  <p><strong>2. C&uacute;ng đầy th&aacute;ng đặt ở đ&acirc;u?</strong></p>
  <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://i.imgur.com/2WN6Tbe.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
  <p style="text-align: center;">Lựa chọn vị trí đặt m&acirc;m cúng đ&acirc;̀y tháng hợp với gia đình và bé</p>
  <p><br />Sau khi t&iacute;nh ng&agrave;y c&uacute;ng đầy th&aacute;ng gi&uacute;p b&eacute;, <a href="My Profile"><strong>đặt x&ocirc;i ch&egrave; c&uacute;ng th&ocirc;i n&ocirc;i tphcm</strong></a> lựa chọn vị tr&iacute; b&agrave;y đặt m&acirc;m lễ c&uacute;ng cũng chiếm một vai tr&ograve; rất quan trọng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 2 vị tr&iacute; đặt m&acirc;m c&uacute;ng đầy th&aacute;ng b&eacute; theo quan niệm từ cha &ocirc;ng ta:</p>
  <p>- Vị tr&iacute; thứ nhất: M&acirc;m c&uacute;ng sẽ được đặt giữa nh&agrave; v&agrave; quay hướng ra cửa ch&iacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; vị tr&iacute; hay được &aacute;p dụng nhất, v&igrave; theo như vậy m&acirc;m lễ sẽ được b&agrave;y biện, sắp xếp rộng hơn v&agrave; kh&aacute; thuận lợi để c&oacute; thể chụp kỷ niệm những bức h&igrave;nh.</p>
  <p>- Vị tr&iacute; thứ hai: Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sắp xếp m&acirc;m c&uacute;ng đầy th&aacute;ng ngay trong ph&ograve;ng gần với vị tr&iacute; trẻ nằm.</p>
  <p>Ngo&agrave;i việc c&acirc;n nhắc xem nơi c&uacute;ng đầy th&aacute;ng đặt ở đ&acirc;u, bạn cũng cần để &yacute; một ch&uacute;t về sự t&iacute;nh to&aacute;n th&ecirc;m về hướng b&agrave;y biện m&acirc;m sắp lễ. Theo quan niệm, nguy&ecirc;n tắc m&acirc;m lễ sẽ được b&agrave;y biện theo hướng &ldquo; Đ&ocirc;ng b&igrave;nh t&acirc;y quả&rdquo;. Nghĩa l&agrave; hoa quả sẽ được sắp xếp theo hướng đ&ocirc;ng, lễ vật sẽ được b&agrave;y biện theo hướng t&acirc;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, <a href="User Profile"><strong>dịch vụ l&agrave;m th&ocirc;i n&ocirc;i</strong></a> m&acirc;m lễ được chia v&agrave; sắp xếp c&acirc;n đối h&agrave;i h&ograve;a th&agrave;nh 2 b&agrave;i tr&ecirc;n v&agrave; dưới xa nhau kh&ocirc;ng qu&aacute; 10 cm.</p>
  <p>C&uacute;ng đầy th&aacute;ng đặt ở đ&acirc;u? Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; vị tr&iacute; ngay trong ph&ograve;ng b&eacute; hoặc cũng c&oacute; thể l&agrave; ngay vị tr&iacute; ph&ograve;ng kh&aacute;ch của gia đ&igrave;nh. Miễn đ&oacute; l&agrave; vị tr&iacute; th&iacute;ch hợp cũng như thuận tiện nhất cho gia đ&igrave;nh v&agrave; đặc biệt đ&oacute; việc chuẩn bị c&aacute;c vật lễ thật tươm tất v&agrave; chu đ&aacute;o.</p>
  <p>&nbsp;</p>